نوار بایندر

نوار بایندر

موجود

نوار بایندر برای مصارف سیم و کابل بکار برده می شود